VIDES SERVISS
Bauska


|1 
Salātu iela 12 labiekārtošana
Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana
 

Lai atbalstītu iedzīvotāju vēlmi labiekārtot savus daudzdzīvokļu māju pagalmus, Bauskas novada pašvaldība 2013. gada sākumā izstrādāja saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai - renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta pasākumu īstenošanai un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru. 

Ja vēlaties labiekārtot savas daudzdzīvokļu mājas pagalmu, sazinieties ar mums - linda@videsserviss.lv. 

 

 

Realizētie projekti
 

Salātu iela 12

Celiņu bruģēšana (50% pašvaldības līdzfinansējums), atkritumu urnu un soliņu izgatavošana, uzstādīšana (75% pašvaldības līdzfinansējums).

Realizācijas laiks: 2013. gada novembris

 

 

 

Salātu iela 14

Celiņu bruģēšana (50% pašvaldības līdzfinansējums), atkritumu urnu un soliņu izgatavošana, uzstādīšana (75% pašvaldības līdzfinansējums).

Realizācijas laiks: 2014. gada oktobris

 

 

 

Dārza iela 6

Celiņu bruģēšana (50% pašvaldības līdzfinansējums), atkritumu urnu un soliņu izgatavošana, uzstādīšana (75% pašvaldības līdzfinansējums).

Realizācijas laiks: 2014. gada novembris

 

Kādiem darbiem un kādā apjomā piešķir līdzfinansējumu?
 

Nosacījumi projekta sagatavošanai
 

Saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" paredz, ka jebkuras daudzdzīvokļu mājas* Bauskā dzīvokļu īpašnieki var iesniegt projekta pieteikumu par mājas pagalma labiekārtošanu. Lai to izdarītu, svarīgi izpildīt šādus nosacījumus:

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% no dzīvojamās mājas kopējās platības.
 2. Pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums:
 • veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un nodrošināt pasūtītāja līdzfinansējumu;
 • nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai.

 

* Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - divu un vairāk stāvu dzīvojamā māja ar četriem dzīvokļiem un kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, atzīme veikta kadastra reģistrā.

 

Nosacījumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
 

Lai projekts tiktu apstiprināts no Bauskas novada pašvaldības un saņemts līdzfinansējums, uz dokumentu iesniegšanas brīdi ir jāizpilda divi svarīgi nosacījumi:

 • nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecīgajai daudzdzīvokļu mājai nepārsniedz 25% no taksācijas gadam (kurā tiek iesniegts projekta iesniegums) kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
 • apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 25% no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.


Ja parādu veido 5% no dzīvokļu īpašnieku skaita, tad būs pieļaujams arī lielāks parāds. Šis ir būtisks punkts, jo ir situācijas atsevišķās mājās, kur ir tikai viens vai divi negodprātīgi klienti, kam izveidojies ievērojams parāds, līdz ar to tiek kavēta iespēja saņemt līdzfinansējumu. Piemēram, standarta daudzdzīvokļu mājā Bauskā ar 24 dzīvokļiem, kur ir viens vai divi dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir parāds, sastāda šos 5%.

Kas jādara, lai labiekārtotu mājas pagalmu?
 
 • Mājas iedzīvotāji izsaka vēlmi labiekārtot pagalmu
 • Izvērtējot katras mājas pagalma stāvokli, "Vides serviss" kā namu apsaimniekotājs var rosināt iedzīvotājus lemt par labiekārtošanas projektu
 • "Vides serviss" sagatavo labiekārtošanas projekta darbu tāmi - aprēķinot, kāds būs pašvaldības līdzfinansējums, bet kādu daļu nāksies segt mājas iedzīvotājiem
 • Mājas iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) kopsapulcē lemj par projekta iesniegšanu pašvaldībā un realizāciju (nepieciešama piekrišana no vismaz 51% mājas dzīvokļu īpašniekiem)
 • "Vides serviss" iesniedz projekta pieteikumu un veicamo darbu izmaksu tāmi Bauskas novada pašvaldībā
 • Bauskas novada pašvaldība veic projekta izvērtēšanu
 • Ja tiek izpildīti nosacījumi par parāda apjomu, projekts saņem apstiprinājumu par pašvaldības līdzfinansējumu
 • "Vides serviss" vienojas ar mājas iedzīvotājiem, kā tiks sadalīts atlikušā projekta finansējuma maksājums, to iekļaujot ikmēneša namu apsaimniekošanas rēķinā kā atsevišķu pozīciju vai sedzot no mājas uzkrājuma fonda, ja tāds ir izveidojies
 • „Vides serviss" veic mājas pagalma labiekārtošanas darbus
 • Ja iesniegtais projekts neiekļaujas nepieciešamajos nosacījumos par parāda apjomu, "Vides serviss" meklē risinājumus, kā samazināt parādu apjomu.

 

Ja vēlaties labiekārtot savas daudzdzīvokļu mājas pagalmu, sazinieties ar mums - linda@videsserviss.lv, 639 60826.

Esošā seguma remontam līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā
 

tabula