Namu pārvaldīšana

Par mūsu nodaļu

IESPĒJA VIENOTIES PAR PARĀDA ATMAKSAS GRAFIKU

No š.g. aprīļa mēneša esam uzsākuši īstenot papildus projektus parādu atgūšanas jomā.

Būtiski ir pieaudzis tiesā celto prasību un attiecīgi tiesā ierosināto civillietu skaits. 

Aicinām mūsu klientus, kuriem neapmaksātu rēķinu dēļ ir izveidojušās parāda saistības pret SIA “Vides serviss” (tajā skaitā par pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem), vērsties SIA “Vides serviss”, lai rastu risinājumu un labprātīgi vienotos par parāda atmaksas grafiku.

Šī ir iespēja abpusēji, pēc brīvas izvēles noteikt parāda atmaksas termiņu un parāda dzēšanas ikmēneša maksājuma apmēru.

Ar šādas Vienošanās noslēgšanas brīdi tiek apturēts līgumsoda un nakavējuma procentu pieaugums, nosakot, ka parāda pilnīgas atmaksas gadījumā visas uzkrātās “soda naudas” (līgumsods un nokavējuma procenti) tiek pilnībā dzēsti.

Mans Nams

SIA "Vides serviss" speciālisti saņemot zvanu, nekavējoties nodod informāciju avārijas dienestā dežūrējošiem speciālistiem, kas novērš avārijas situāciju (piem., apkures sistēmas darbības pārtraukums, kanalizācijas aizsērējums, caurules plīsums, elektropadeves traucējumi koplietošanas telpās u.tml.). Avārijas izsaukums nemaina ēkas inženiertehnisko risinājumu esošo kārtību.

Gadījumā, ja klienta komforta līmenis joprojām nav vēlamais, lūdzam rakstīt IESNIEGUMU aprakstot problēmu, izsakot vēlmes un vajadzības.

Iesnieguma formu skatīt šeit


Namu pārvaldīšana

Klientu daļa

 

Tālr.: 639 60657

Mob.: 29363655

E-pasts: nami@videsserviss.lv

 

Bojājumu pieteikšana darba laikā

Tālr.: 639 60656

Mob.: 295 49225

Ārpus darba laika (24h)

Tālr.: 639 22713

Mob.: 283 71865