Par mums

Izvēlēties interesējošu sadaļu:

Publiskojama pastāvīgi

pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi 3 gados

pdf FAILS

SIA “Vides serviss” dibinātājs – Bauskas novada pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāla daļas un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 369 997 (trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi) kapitāla daļās. Kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. SIA „Vides serviss” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Publiskojama pastāvīgi

pdf FAILS

Publiskojama 1reizi gadā

pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi gadā

pdf FAILS

Informācija par valdes locekļiem: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem. SIA “Vides serviss” ir viens valdes loceklis — Uģis Saukums. Valdes locekļa pilnvaru termiņš: 2020. gada 1. jūlija – 2024. gada 9. decembris.

pdf FAILS

Publiskojama pastāvīgi

pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi gadā

pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi gadā

pdf FAILS

Publiskojami 1 reizi pārskata periodā

pdf FAILS pdf FAILS pdf FAILS pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi pārskata periodā

pdf FAILS pdf FAILS pdf FAILS pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi pārskata periodā

pdf FAILS pdf FAILS pdf FAILS

Publiskojama 1 reizi pārskata periodā

pdf FAILS